Nidos Intranet

Nidos en Europa

Nidos heeft de ambitie om invloed uit te oefenen op het Europese- en nationale beleid ten aanzien van amv’s en om de samenwerking tussen Europese landen op het gebied van amv’s te vergroten. Sinds 2007 heeft Nidos hiertoe intensieve contacten in Brussel en een veelvoud aan Europese landen opgebouwd. Voor het uitvoeren van projecten die hier aan bij kunnen dragen zijn door de Europese Commissie regelmatig Europese subsidies toegekend aan Nidos.

De unieke positie van Nidos als nationale en professionele gecertificeerde jeugdzorginstelling heeft de interesse van de Europese Commissie en andere Europe organisaties zoals de Raad van Europa, EUAA (European Union Asylum Agency) en FRA (Fundamental Rights Association), nationale overheden, NGO’s en organisaties uit andere Europese lidstaten. Dit vertaalt zich onder meer in advisering van nationale overheden, partnerschappen in Europees gesubsidieerde projecten en het organiseren van studiebezoeken aan Nederland voor buitenlandse delegaties. Nidos vraagt bovendien zelf ook regelmatig subsidie aan voor Europese projecten. Ook wordt Nidos vaak gevraagd om vanuit een expertrol een bijdrage te leveren aan conferenties gericht op het begeleiden van amv’s. In al deze samenwerkingsvormen staan kennisoverdracht, het leren van elkaars best practices en uitwisseling over gedeelde uitdagingen centraal. Nidos is in 2016 door de Europese Commissie gevraagd om met Europese subsidiegelden het European Guardianship Network (EGN) op te richten en te coördineren, wat als een belangrijke vervolgstap gezien kan worden in het verder verbeteren van de kwaliteit van voogdij voor amv in heel Europa. Inmiddels heeft EGN leden in bijna alle EU-lidstaten en een aantal andere Europese landen. Door de deelname aan projecten en de uitvoering van activiteiten zoals hierboven beschreven heeft Nidos inmiddels een uitgebreid en stevig netwerk in Europa opgebouwd.

European Guardianship Network (EGN)

Sinds 2019 coördineert Nidos het European Guardianship Network (EGN). Het belang van een Europees netwerk wordt onderstreept door de Europese Commissie en daaraan verbonden organisaties als EUAA en FRA. Het doel van EGN is het beïnvloeden van het Europese- en nationale beleid aangaande voogdij voor amv’s en het intensiveren en verbeteren van samenwerking ten behoeve […]

Lees meer

IMPACT

Het IMPACT project was een tweejarig project dat in januari 2021 van start is gegaan en dit jaar is afgerond. In dit project hebben organisaties uit Italië, Frankrijk, Zweden en Nederland samengewerkt om opvang in kleinschalige woonvoorzieningen en opvanggezinnen in hun landen een stap verder te brengen. Dit werd gedaan door voort te bouwen op […]

Lees meer

Y-wise

Y-WISE is een twee-jarig project dat gestart is op 1 januari 2023 en bedoeld voor jongerenwerkers in de opvang van amv’s en gefinancierd onder Erasmus+. Jongerenwerkers werken voornamelijk vanuit hun nationale perspectief en wettelijke kaders, met hun eigen methodieken. Ze missen vaak het contact met professionals uit andere landen. Elk land heeft zijn eigen best […]

Lees meer

Griekenland project

Nidos heeft de afgelopen drie jaar ondersteuning geboden aan de Griekse autoriteiten om een voogdijsysteem op te zetten voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen. De samenwerking vindt plaats in het kader van een bilaterale overkomst tussen Griekenland en Nederland. De ondersteuning van Nidos heeft er o.a. toe geleid dat vorig jaar zomer een wet is aangenomen waarin […]

Lees meer

SUN project

Sinds april 2023 is Nidos partner in het SUN project dat wordt geleid door the Foundation for Access to Rights (FAR) uit Bulgarije. Het doel van het 2-jarige project is om de rechten van amv’s te beschermen door middel van het verspreiden van kennis over het Handvest van de grondrechten van de EU. Dit zal […]

Lees meer