Nidos Intranet

Nidos en Europa

De afgelopen jaren heeft Nidos contacten gelegd met organisaties uit diverse Europese landen die zich bezig houden met ama’s. Het idee ontstond om ‘good practices’ met betrekking tot voogdij over ama’s uit te wisselen en hiertoe een Europees netwerk van voogdijinstellingen op te zetten. In 2008 en de jaren daarna zijn er hiertoe verschillende Europese subsidies aan Nidos toegekend en is er intensief samengewerkt met partners uit diverse landen.

In 2012 zijn er vervolgsubsidies aangevraagd. Dit heeft ertoe geleid dat er in 2013 vier nieuwe Europese projecten van start zijn gegaan. Daarnaast is er één project dat in 2012 was opgestart, voortgezet: Monitoring Return of Minors. Hieronder worden ze toegelicht.

Monitoring terugkeer van minderjarigen

Lidstaten van de Europese Unie hebben ten gevolge van het Internationale Verdrag voor de Rechten voor het Kind (IVRK) wanneer er sprake is van de terugkeer van ama’s de verantwoordelijkheid om bij alle beslissingen aangaande het kind rekening te houden met diens belangen. Er is echter weinig bekend over of het IVRK  in dit kader […]

Lees meer

Dublin helpdesk voor voogden

Vooruitlopend op de implementatie van Dublin III met ingang van januari 2014 en de vragen die dit vanuit het veld naar verwachting op zal roepen is er door Nidos met partners uit Frankrijk en België onder het Europese Vluchtelingen Fonds (EVF) een project gestart waarmee onder andere een Dublin-helpdesk voor de voogden van ama’s wordt […]

Lees meer

Opvang en wonen in gezinnen

De meerderheid van de ama’s wordt in Europa opgevangen in institutionele vormen van opvang. Opvang in gezinnen vindt slechts incidenteel plaats en kennis erover is versnipperd. Dit terwijl uit het IVRK onder meer volgt dat kinderen bij voorkeur in een familie omgeving dienen op te groeien. Opvang in gezinnen blijkt ook in de praktijk in […]

Lees meer

CONNECT

Het project CONNECT, dat Nidos met subsidie van de Europese Commissie uitvoert met organisaties uit Zweden, Italië en Groot-Brittannië, richt zich op het identificeren van ‘good practices’ in-  en het verbeteren van de samenwerking tussen actoren betrokken bij opvang, bescherming en integratie van ama’s in Europa.  Het is gestart op 1 oktober 2013 en heeft […]

Lees meer

Ketenregie

Onder het Nederlandse EVF voert Nidos een project van anderhalf jaar uit met als doel de ketenregie rondom minderjarige slachtoffers van mensenhandel in Nederland op gang te krijgen. Het project is voortgekomen uit een project van het COA over beschermde opvang van deze groep. Aan het eind van dat project werd de wens tot het […]

Lees meer