Privacy statement

April 2021. Nidos voert als gecertificeerde instelling, op grond van het Burgerlijk Wetboek, voogdij uit voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen en de ondertoezichtstelling voor kinderen door of voor wie een asielaanvraag is ingediend én die in verband daarmee verblijven in een opvangcentrum van het COA. Deze jeugdbeschermingsmaatregelen worden uitgevoerd door professionals die met respect voor de culturele achtergrond van de jongere, vanuit betrokkenheid en met specifieke deskundigheid het belang van de individuele jongere centraal stellen. De professional voert de regie over de ontwikkeling naar zelfredzaamheid van de jongere en grijpt in wanneer die ontwikkeling op enigerlei wijze dreigt te stagneren. Bij een onder toezicht gesteld kind ondersteunt de professional de ouders om de opvoedsituatie te herstellen.

Wat zijn persoonsgegevens en welke verwerkt Nidos zoal?
Persoonsgegevens zijn gegevens die iets zeggen over een persoon of die herleidbaar zijn naar een persoon. Om haar voogdijtaak te kunnen uitvoeren, verwerkt Nidos allerlei gegevens zoals naam en geboortedatum. In sommige gevallen betreft het ook gegevens over gezondheid en godsdienst. Dit zijn bijzondere persoonsgegevens, want deze gegevens zijn extra gevoelig. Het omgaan met deze gegevens vereist daarom nog meer zorgvuldigheid van Nidos. Daarnaast worden er ook gegevens gedeeld op het moment dat er contact wordt opgenomen met Nidos. Denk hierbij aan een naam, telefoonnummer en/of e-mailadres, maar ook het IP-adres van de computer die wordt gebruikt om de website te bezoeken. Kortom, het gaat om alle gegevens die in verband kunnen worden gebracht met jou als persoon.

Waarvoor verwerkt Nidos persoonsgegevens?
Bij het verwerken van persoonsgegevens gaat het om alles wat er met de persoonsgegevens kan worden gedaan, van het inzien van gegevens tot het verwijderen ervan. Nidos verwerkt persoonsgegevens om haar wettelijke taak goed uit te kunnen voeren. De formele taak van Nidos is om een gezonde ontwikkeling van het kind te waarborgen, de belangen van het kind te behartigen en ervoor te zorgen dat het met achttien jaar zelfredzaam is. Concrete punten binnen die taak zijn het zorgen voor opvang, onderwijs, financiële middelen en wettelijke vertegenwoordiging. Daarnaast gebruikt Nidos persoonsgegevens voor het uitvoeren van interne analyses en het maken van rapportages om mogelijke knelpunten te signaleren en tot een steeds betere uitvoering van de wettelijke taak te komen.

Van wie verwerkt Nidos persoonsgegevens?
Nidos verwerkt de persoonsgegevens van alle alleenstaande minderjarige vreemdelingen voor wie Nidos de (gezins)voogdijtaak uitvoert. Daarnaast verwerkt Nidos de persoonsgegevens van personen met wie er in het kader van de uitvoering van de (gezins)voogdijtaak direct of indirect contact is. Dit zijn bijvoorbeeld advocaten, familieleden of (leden van) opvanggezinnen. Ook van andere personen met wie Nidos contact heeft, zoals ketenpartners en leveranciers worden persoonsgegevens verwerkt.

Delen, inzien en aanpassen persoonsgegevens
Nidos deelt de persoonsgegevens in principe enkel met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, tenzij er sprake is van overmacht of een wettelijke verplichting. Het belang van het kind is hierin leidend en doorslaggevend. Hiernaast deelt Nidos gegevens met derde partijen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de wettelijke taak of wanneer dit gebeurt op basis van overeenkomst. Hierbij wordt goed gekeken welke gegevens eventuele derde partijen nodig hebben. Een voorbeeld van een derde partij zijn de contractpartners met wie Nidos overeenkomsten heeft gesloten voor het uitvoeren van daadwerkelijke opvang (huisvesting).

Betrokkenen van wie Nidos de gegevens verwerkt, hebben recht op inzage, wijziging en in sommige gevallen verwijdering van hun gegevens. Dit betekent bijvoorbeeld dat een (voormalig) alleenstaande minderjarige vreemdeling altijd het recht heeft op inzage in het dossier bij Nidos. Als gegevens onjuist geregistreerd staan, kan een verzoek tot correctie worden gedaan. Tot slot is het afhankelijk van de omstandigheden mogelijk om gegevens te laten verwijderen. Voor verzoeken tot inzage, wijziging of verwijdering van gegevens kan contact worden opgenomen via AVG@nidos.nl.

Vragen en klachten
Voor vragen over dit privacy statement en/of meer informatie? Neem dan contact op via AVG@nidos.nl