Nidos Intranet

Onzeker toekomstperspectief

Onzekerheid over het toekomstperspectief van het opgevangen kind

Voor veel van deze kinderen is het onzeker of ze in Nederland mogen blijven wonen. Een groot aantal kinderen zal uiteindelijk terug moeten keren naar het land van herkomst, ook al zijn de omstandigheden daar soms onzeker. Het is de overheid, de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND), die hierover beslist. De voogd en het gezin hebben hier geen invloed op.

Ook komt het voor dat er onverwachts familie naar Nederland komt. Nidos streeft er in dat geval naar om het kind te herenigen met zijn/haar familie.

Tijdens de screening van opvanggezinnen wordt er aandacht besteed aan het onzekere toekomstperspectief en de mogelijkheid tot hereniging met biologische ouders of familie.