Wat doet Nidos voor u als opvangouder

In opdracht van de Nederlandse overheid treedt Nidos op als voogd voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen en zet zich voor hen in. Jeugdbeschermers van Nidos voeren de voogdijtaken uit. Het centrale kantoor is gevestigd in Utrecht. De jeugdbeschermers werken vanuit regiokantoren verspreid door heel Nederland. Nidos heeft niet zelf de dagelijkse zorg over de minderjarigen.

Nidos is wettelijk vertegenwoordiger van de jongeren en beschermt als zodanig hun rechten. De jeugdbeschermer begeleidt de jongere totdat deze de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt of tot het moment dat hij of zij terugkeert naar het land van herkomst.

De jeugdbeschermer is verantwoordelijk

Gedurende de plaatsing in een gezin blijft Nidos verantwoordelijk voor de jongere. Dit betekent dat de jeugdbeschermer zorg draagt voor alle overstijgende en toekomstgerichte zaken zoals de asielprocedure, de aanmelding bij een ziektekostenverzekering en de schoolkeuze.

Het gezin heeft de zorg voor de dagelijkse gang van zaken. Uiteraard worden zaken doorgaans in overleg met elkaar gedaan.

De jeugdbeschermer komt regelmatig langs

Een jongere blijft tot zijn 18e jaar onder voogdij van Nidos staan. Een jeugdbeschermer zal daarom het gezin en de jongere regelmatig bezoeken om te kijken of alles rond de jongere naar wens verloopt. Dan praat hij met het kind alleen en/of samen met andere gezinsleden. Bij knelpunten zal er door de jeugdbeschermer, in overleg met betrokkenen, bekeken worden wat er gedaan kan worden. De jeugdbeschermer zelf is geen hulpverlener. De jeugdbeschermer heeft een signalerende, verwijzende en coördinerende taak en is verantwoordelijk voor de jongere.

De jeugdbeschermer is er niet alleen om toe te zien op de zorg voor het kind, maar heeft ook een ondersteunende taak voor opvangouders

Met wie krijgt u te maken als opvangouder?

Als opvangouder word u de spil in het leven van de jongere. Nidos staat hierbij náást je met experts die jouw gedrevenheid delen om goed voor de jongere – én uzelf – te zorgen. Van jeugdbeschermers tot intercultureel mediators en van vertrouwenspersonen tot jongerencoaches. Je kunt op ze rekenen, elke dag.

Jeugdbeschermer

De jeugdbeschermers van Nidos staan náást de jongeren die zij begeleiden.

Dat doen ze onbevooroordeeld, met een interculturele aanpak als methode en een warm hart als basis. Zo zorgen ze ervoor dat de veerkracht van elke jongere tot bloei kan komen. Naast het begeleiden van jongeren besteden onze jeugdbeschermers ook aandacht aan de cultuurgezinnen én aan de ouders van de jongeren. Daarmee is het takenpakket van de jeugdbeschermer van Nidos gevarieerd en is elke dag anders.

Jongerencoach

Bij Nidos zijn jongerencoaches voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen dagelijks een centrale figuur in het leven van de jongeren.

Ze ondersteunen hen op diverse vlakken zoals huishoudelijke taken, koken, financiën en onderwijs. Samen bouwen ze aan de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van amv’s. Daarnaast begeleiden jongerencoaches de amv’s bij het versterken van hun mentale en sociale veerkracht.

Opvangouder

Gezinnen van verschillende nationaliteiten, veelal met zelf een vergelijkbare culturele achtergrond

Binnen Nidos hebben we de Opvang en Wonen in Gezinsverband-formule ontwikkeld: OWG. Daarmee binden we gezinnen aan ons die bereid zijn om jongeren voor een korte of langere periode in huis op te nemen. De kracht van OWG: het gaat om gezinnen van verschillende nationaliteiten, veelal met zelf een vergelijkbare culturele achtergrond.

Intercultureel Mediator

Onze ICM’s hebben een grote affiniteit met vluchtelingen.

Dat komt omdat ze zelf een achtergrond hebben als vluchteling. Vaak werkten ze in hun land van herkomst ook al met jongeren. In het onderwijs bijvoorbeeld. Die combinatie koesteren we. Hier in Nederland kunnen ze daardoor van grote betekenis zijn voor andere vluchtelingen.

Gezinsherenigings­functionaris

Onze gezinsherenigingsfunctionarissen ondersteunen onze jeugdbeschermers bij het gezinsherenigingsproces.

Omdat hierin een flinke juridische component zit, is de taak van gezinsherenigingsfunctionarissen deels juridisch en deels inhoudelijk, van het indienen van aanvragen en het bewaken van termijnen tot contact onderhouden met IND, Vluchtelingenwerk, ambassades en onze pupillen en hun familie in het land van herkomst.

Advocaat

Je jeugdbeschermer zorgt ervoor dat je een advocaat krijgt. Dit is iemand die je kunt vertrouwen.

Hij of zij staat aan jouw kant. Je advocaat voert namens jou de asielprocedure. Met vragen over je asielprocedure kun je bij je advocaat terecht. Als je denkt dat je advocaat je niet gelooft of te weinig voor je doet, bespreek dit dan met je jeugdbeschermer. Wil je je advocaat dringend spreken, maar kun je hem of haar niet bereiken? Bel dan je jeugdbeschermer!

OWG medewerker

Nidos heeft een unieke opvangvorm ontwikkeld: Opvang en Wonen in Gezinsverband (OWG).

Kern hiervan is dat kinderen en jongeren in een gezinssituatie wonen waarin de persoonlijke band de boventoon voert. Nidos werkt met opvanggezinnen die we ook wel cultuurgezinnen noemen omdat hun culturele achtergrond bij voorkeur vergelijkbaar is met die van de jongeren. Onze OWG-collega’s selecteren de opvanggezinnen en matchen ze met de kinderen. Zodat er een veilige basis ontstaat waarop de jongeren hun leven kunnen oppakken.

Vertrouwens­personen

Pupillen, ouders en opvangouders die in vertrouwen iets willen bespreken, kunnen terecht bij onze vertrouwenspersonen.

Zij zijn gecertificeerd en werken onafhankelijk. Alles wat je met ze bespreekt, blijft privé. Je kunt rekenen op een luisterend oor, hulp en ondersteuning. Zodat een probleem verandert in een oplossing.

Contact met de OWG-werker

Het werk van een OWG-werker houdt in principe op na de plaatsing van een jongere. Het is de jeugdbeschermer van Nidos die daarna alles regelt en het contact met het gezin onderhoudt. De jeugdbeschermer houdt de OWG-werker middels evaluaties op de hoogte. 

De OWG-werker zal u nog wel eens bezoeken om te kijken hoe de plaatsing verloopt en om te vragen of u voldoende was voorbereid op de plaatsing. Ook na afloop van een plaatsing zal er contact met de OWG-werker zijn om te kijken hoe de plaatsing is verlopen en wat de wensen en aandachtspunten voor een eventuele volgende plaatsing zijn.

Rechten en plichten

Wanneer u opvang biedt aan een kind dan is er sprake van bepaalde rechten, maar heeft u ook een aantal plichten. Hierover zal de medewerker van OWG u informeren. Ook krijgt u bij het aangaan van een opvangcontract de brochure Rechten en plichten van opvangouders toegestuurd.

Contract

De wederzijdse rechten en plichten van opvangouders en Nidos worden vastgelegd in het OWG-contract. In artikel 8 van het OWG contract worden wederzijdse afspraken op maat bindend vastgelegd.

Vergoeding

Voor de kosten van de verzorging van de jongere ontvangen opvangouders een maandelijkse pleegvergoeding. De hoogte van de vergoeding hangt af van de leeftijd van de jongere. Overige financiële aspecten staan beschreven in de financiële wegwijzer, die aan opvangouders wordt toegestuurd bij het aangaan van een opvangcontract.

Brochure opvangouders

Voor opvangouders beschikt Nidos over een informatiebrochure in verschillende talen. Informatiebrochures in de talen Chinees, Frans, Farsi, Somalisch, Arabisch en Portugees zijn aan te vragen bij de OWG-werker of via het kantoor in Utrecht.

Uw mening telt: ‘Welkom in het World Café!

Nidos organiseert elk jaar zogenoemde World Cafés voor jongeren en opvangouders. Dat doen we al sinds 2008. Tijdens deze bijeenkomsten draait alles om kennisuitwisseling en het delen van ervaringen. De World Cafés leveren ook waardevolle tips op voor de jongeren, de opvangouders én Nidos. Want de levendige inbreng die we tijdens de World Cafés zien, geven ons een goed beeld van de behoeften die er zijn.

Wilt u meedoen? Geef dat aan bij uw OWG contactpersoon of de jeugdbeschermer.