08-04-2020

Jeugdhulp voor vluchtelingen

Eind maart hebben Nidos, Pharos en Jeugdzorg Nederland het ZonMw-project Jeugdhulp voor vluchtelingen afgerond.

De aanleiding van het project was het feit dat jeugdhulpaanbod dat goed aansluit op de (zorgvraag van) vluchtelingen in de praktijk niet of nauwelijks voor handen is. Binnen het onderzoek van dit project wordt deze aanleiding bevestigd, al zien we wel dat de verwijzers en begeleiders in grootstedelijke gebieden aangeven dat jeugdhulpaanbod hier relatief vaker te vinden en beter toegankelijk is. Ook zien we dat diverse aanbieders op verschillende manieren proberen hun aanbod beter aan te laten sluiten op de jeugdigen. Zij zijn er in de dagelijkse praktijk zichtbaar bewust mee bezig en doen hun uiterste best om binnen de huidige mogelijkheden zorg zo goed mogelijk aan te bieden. Volgens de jeugdhulpaanbieders die ook asielopvang bieden, zorgt een aantal aspecten ervoor dat hun hulpaanbod potentieel meer effectief is dan het aanbod van de regulier jeugdzorg. Hun ervaring is dat hun jeugdhulp voor vluchtelingenkinderen meer nabij en makkelijk(er) toegankelijk is, de contactgroei verloopt sneller doordat deze zowel in het dagelijks leven als in het hulpaanbod plaatsvindt en er wordt verondersteld dat op organisatorisch en medewerkersniveau affiniteit is met het werken met vluchtelingenkinderen en deskundigheid is ontwikkeld op het gebied van cultuursensitiviteit of intercultureel werken.

De gevonden succesfactoren zijn onder te verdelen in drie categorieën. Binnen de eerste categorie aansluiten/(cultuur)sensitief vallen de volgende succesfactoren: interesse tonen, een open houding en ‘echt’ contact maken, een respectvolle betrouwbare relatie tussen de jeugdige en hulpverlener, het betrekken van familie en (formeel en informeel) netwerk, outreachend werken en het inzetten van een intercultureel mediator, tolk of sleutelpersoon. De tweede categorie omvat de competenties en de attitude van de medewerkers. De organisatorische randvoorwaarden is de derde categorie en hierbinnen vallen de volgende succesfactoren: eenvoudige intake en snelle start behandeling, diversiteit binnen teams, aannamebeleid, scholing- en trainingsaanbod, financiering tolk, intercultureel mediator en sleutelpersoon en het faciliteren van outreachend werken.

Naast dit onderzoeksrapport, is er binnen het project jeugdhulp voor vluchtelingen, een digitaal instrument ontwikkeld voor jeugdhulpaanbieders en organisaties die werken met vluchtelingenkinderen. Dit instrument bevat succesfactoren en praktische tips en een checklist/screeningsinstrument. De digitale publicatie vind je hier.

Lees ook het Onderzoeksrapport Jeugdhulp voor Vluchtelingen