28-04-2019

Het Kenniscentrum Eritrese amv's

Het kenniscentrum Eritrese alleenstaande minderjarige vreemdelingen heeft tot doel om vragen over de achtergrond en de begeleiding van Eritrese amv’s te beantwoorden. Het kenniscentrum is onderdeel van het Veerkracht project. Dit is een project van Nidos en Arq Psychotrauma Expert Groep dat met financiële ondersteuning van het AMIF-programma wordt uitgevoerd. Heeft u een vraag over de begeleiding van Eritrese amv’s? Lees dan hieronder de onderzoeksrapporten, de Toolkit en de verschillende notities met achtergrondinformatie. Bekijk ook de illustratie en de Eritrese kalender die erbij horen.

Onderzoeksrapporten

Toolkit

De Toolkit geeft kennis, inzicht, concrete tips en praktische handvatten voor het ondersteunen van de veerkracht en de zelfredzaamheid van amv’s. Toolkit: de begeleiding van Eritrese alleenstaande minderjarigen in Nederland Arq en Nidos, 2018.

Notities over Eritrese amv’s

De notities over Eritrese amv’s geven achtergrondinformatie en tips over uiteenlopende onderwerpen. De notities zijn genummerd en zijn als hoofdstukken in de chronologische volgorde van het leven van de jongeren ingedeeld. Deze volgorde vindt u terug in de illustratie De reis van de Eritrese amv. Hier vindt u ook een Eritrese kalender.

Dit is een visualisatie van de reis van amv’s van Eritrea naar Nederland en van voogdij naar zelfredzaamheid. Zo beginnen de hoofdstukken in Eritrea, gaan ze daarna over op de vlucht en als laatst komen de notities over hun huidige leven in Nederland. De nummers in de illustratie corresponderen met de notities.

De notities kunnen hieronder gedownload worden.

1. Wat is de mensenrechtensituatie in Eritrea?

Deze notitie bespreekt de mensenrechtensituatie in Eritrea. De informatie die hier gegeven wordt, kan behulpzaam zijn om Eritrese amv’s te begrijpen en de begeleiding beter te laten aansluiten op de wensen en behoeften van Eritrese amv’s. De notitie is geschreven aan de hand van het rapport van Amnesty International (2016/2017) over de situatie in Eritrea.

2. Wat zou ik moeten weten over de nationale dienstplicht in Eritrea?

Jongeren onder de 18 jaar zijn officieel niet dienstplichtig in Eritrea. Waarom dan toch een notitie over de nationale dienstplicht? Daar zijn drie redenen voor. Ten eerste, omdat dienstplicht onderdeel is van een veel breder repressief beleid en de belangrijkste reden vormt voor jongeren om weg te trekken uit Eritrea. Ten tweede omdat het schoolgedrag van amv’s in Nederland deels te verklaren is vanuit de implicaties van dienstplicht op individuen en de samenleving. Ten derde omdat in werkelijkheid ook minderjarigen geworven worden. De informatie die hier gegeven wordt kan daarom behulpzaam zijn om Eritrese amv’s te begrijpen en de begeleiding beter te laten aansluiten op de wensen en behoeften van Eritrese amv’s. Voor het schrijven van de notitie zijn vragen van begeleiders en ervaringen met casuïstiek leidend geweest.

3. Wat zou ik moeten weten over de vluchtervaringen van Eritrese amv’s?

Deze notitie bespreekt details van de vlucht en vluchtroutes die veel Eritrese amv’s gevolgd hebben. De informatie die hier gegeven wordt kan behulpzaam zijn om Eritrese amv’s beter te begrijpen en de begeleiding beter te laten aansluiten op de wensen en behoeften van Eritrese amv’s. De notitie is geschreven naar aanleiding van frequente vragen over de ervaringen van amv’s tijdens de vlucht. Voor het schrijven van de notitie zijn deze vragen en ervaringen met casuïstiek leidend geweest.

4. Normen en waarden in de Eritrese samenleving

Wat zijn typische Eritrese karaktereigenschappen? Welke normen en waarden liggen eraan ten grondslag? Wat vinden Eritreeërs zelf typisch ‘Eritrees’, en hoe zien Nederlandse begeleiders dat? Dat wordt in deze notitie besproken met het doel om een dialoog hierover te stimuleren en daarmee wederzijds begrip te vergroten. De informatie die hier gegeven wordt kan behulpzaam zijn om Eritrese amv’s te begrijpen en de begeleiding beter te laten aansluiten op de wensen en behoeften van Eritrese amv's. De notitie is geschreven naar aanleiding van frequente vragen over familie, opvoeding en cultuur. Voor het schrijven van de notitie zijn deze vragen en ervaringen met casuïstiek leidend geweest.

5. Opgroeien in Eritrea

Deze notitie bespreekt hoe het is om in Eritrea op te groeien. De notitie is geschreven naar aanleiding van frequente vragen over opvoeding en cultuur en ervaringen met casuïstiek. De informatie die hier gegeven wordt kan behulpzaam zijn om Eritrese amv’s te begrijpen en de begeleiding beter te laten aansluiten op hun wensen en behoeften.

6. De Eritrees-orthodoxe Tewahedo kerk en de 2018 Eritrea Kalender

Eritrese jongeren kunnen tijdens de vlucht en na aankomst in Nederland intensief met hun geloof bezig zijn. Ze putten er veel kracht uit. Het geloof en de kerkgemeenschap geeft jongeren een houvast, maar soms gaat dit ten koste van hun schoolprestaties omdat ze bijvoorbeeld weinig tijd over houden voor taallessen en andere activiteiten. In de kerk kan er gepreekt worden over traditionele voorschriften. Kerkleiders kunnen discutabel zijn en veel gezag hebben over jongeren. Hoe ga je daarmee om? De notitie is geschreven naar aanleiding van frequente vragen over de geloofsbelijdenis van jongeren. Voor het schrijven van de notitie zijn deze vragen en ervaringen met casuïstiek leidend geweest.

7. De Eritrese keuken en eetcultuur

Voedsel is om allerlei redenen een belangrijk onderwerp. Niet alleen is het onmisbaar voor ons lichaam, eten is ook een sociale gelegenheid en een handeling vol met rituelen en gewoontes. Deze kunnen van persoon tot persoon nogal verschillen en van land tot land al helemaal. Het is belangrijk om hier rekening mee te houden in de begeleiding van jongeren. Eten kan bijdragen aan een warm thuisgevoel, maar het kan ook veel stress en ontevredenheid met zich mee brengen. Deze notitie bespreekt de Eritrese keuken en eetgewoonten. De informatie die hier gegeven wordt kan behulpzaam zijn om Eritrese amv’s te begrijpen en de begeleiding beter te laten aansluiten op de wensen van Eritrese amv’s. Voor het schrijven van de notitie zijn vragen van begeleiders en ervaringen met casuïstiek leidend geweest.

8. Contact met familie in Eritrea: waar moet je rekening mee houden?

Deze notitie is geschreven voor begeleiders van Eritrese amv’s met familie die nog in Eritrea of in de omgeving woonachtig is. Er wordt informatie gegeven over zaken waar je als begeleider rekening mee zou moeten houden wanneer je contact opneemt met de familie. Bijvoorbeeld in het kader van de asielprocedure, de aanvraag voor gezinshereniging of bij het brengen van slecht nieuws. De informatie die hier gegeven wordt kan behulpzaam zijn om Eritrese amv’s te begrijpen en de begeleiding beter te laten aansluiten op de wensen en behoeften van Eritrese amv’s. Voor het schrijven van de notitie zijn vragen van begeleiders en ervaringen met casuïstiek leidend geweest.

9. Wat zou ik moeten weten over documenten uit Eritrea?

In deze notitie wordt ingegaan op brondocumenten uit Eritrea. Hoe kun je documenten uit Eritrea verkrijgen? Wat moet je weten, waar moet je op letten en wat kan er in Eritrea misgaan? Hoe kun je administratieve fouten in documenten verklaren en wat kan er in Nederland misgaan? De informatie die hier gegeven wordt kan behulpzaam zijn om Eritrese amv’s beter te begrijpen en de begeleiding beter te laten aansluiten op de wensen en behoeften van Eritrese amv’s. De notitie is geschreven naar aanleiding van frequente vragen over documenten. Voor het schrijven van de notitie zijn deze vragen en ervaringen met casuïstiek leidend geweest.

10. Wat zou ik moeten weten over de familiecontext van Eritrese amv’s?

Deze notitie bespreekt de familiecontext van Eritrese amv’s en vluchtelingengezinnen. De Eritrese vluchtelingengemeenschap is op dit moment aan veel verandering onderhevig. Naast gebeurtenissen die in principe van alle tijden zijn, maar die beïnvloed zijn door onder andere de vlucht en de afwezigheid van gezinsleden door de dienstplicht (zoals huwelijken, echtscheidingen, geboorte en sterfte), is er sprake van separatie van familieleden en hereniging met familieleden. Soms gaat dit niet goed. Het komt geregeld voor dat hulpverleners hun zorgen uiten over de opvoeding van kinderen, die vervolgens onder toezicht van een gezinsvoogd worden gesteld. Gezinsbegeleiding geven kan dan een uitdaging zijn. Wat moet je weten en waar moet je rekening mee houden? Deze notitie is geschreven naar aanleiding van frequente vragen en casuïstiek. De informatie die hier gegeven wordt kan behulpzaam zijn om Eritrese amv’s én Eritrese vluchtelinggezinnen beter te begrijpen en de begeleiding beter te laten aansluiten op hun behoeften en wensen.

11. Wat zou ik moeten weten over de seksualiteit, gezondheid, gender en relaties van Eritrese amv’s?

De informatie die hier gegeven wordt over gender, relaties, seksualiteit en gezondheid kan behulpzaam zijn om Eritrese amv’s te begrijpen, om voorlichting en de begeleiding beter te laten aansluiten op de wensen en behoeften van Eritrese amv’s. De notitie is geschreven naar aanleiding van frequente vragen en signalen van begeleiders en hulpverleners over de seksuele en reproductieve gezondheid van Eritrese amv’s. Voor het schrijven van de notitie zijn deze vragen en ervaringen met casuïstiek leidend geweest.

12. Hoe te handelen bij bezetenheid en andere traditionele ziekten bij Eritrese amv’s?

Sommige Eritrese amv’s wijten bepaalde gezondheidsklachten aan bezetenheid en traditionele ziekten. Bezetenheid is een onderwerp waar veel medewerkers in eerste instantie niet bekend mee zijn. Toch hebben veel begeleiders die werken met Eritrese amv’s vragen over dit onderwerp. Daarom kun je in deze notitie adviezen en informatie vinden over traditionele ziekten en bezetenheid. Je kunt hier lezen hoe je een aanval kunt herkennen en hoe je kunt handelen volgens een stappenplan. In de bijlage kun je een checklist vinden voor het werken met priesters en een stappenplan voor het brengen van slecht nieuws. Voor het schrijven van de notitie zijn vragen van begeleiders en ervaringen met casuïstiek leidend geweest.

13. Wat zijn de onderwijservaringen van Eritrese amv’s?

Deze notitie gaat over de onderwijservaringen van Eritrese amv’s. De maatregelen die de Eritrese overheid in de afgelopen decennia heeft doorgevoerd hebben ingrijpende consequenties gehad op de kwaliteit van en toegang tot het onderwijs in Eritrea, alsmede op de onderwijservaringen van leerlingen. Om de uitdagingen van Eritrese amv’s in het algemeen en met betrekking tot schoolgang in het bijzonder goed te begrijpen, is het relevant om meer te weten over de volgende aspecten: de geschiedenis van het onderwijs in Eritrea, de verschillen in opleidingsniveau tussen verschillende stromen vluchtelingen uit Eritrea, het huidige onderwijssysteem in Eritrea, verschillen tussen de Nederlandse en Eritrese onderwijsculturen en de rol van stress en trauma op het aanpassings- en leervermogen van kinderen. Deze onderwerpen komen hier aan bod. Deze notitie is geschreven naar aanleiding van frequente vragen omtrent schoolgang, schoolgedrag en schoolprestaties van Eritrese amv’s in Nederland. Voor het schrijven van de notitie zijn deze vragen en ervaringen met casuïstiek leidend geweest.

14. Effectief communiceren met Eritrese amv’s

Eritrese jongeren hebben net als andere jongeren behoefte aan informatie en duidelijkheid. Dat taal een barrière vormt in het communiceren is voor de hand liggend, maar er zijn ook andere factoren die communicatie kunnen bemoeilijken. Hierbij kan gedacht worden aan laaggeletterdheid, gezondheidsklachten, culturele en maatschappelijke verschillen. Deze factoren worden soms onderschat. Als begeleider, leraar of hulpverlener is het daarom extra belangrijk om ‘effectief’ te communiceren: letten op hoe je communiceert en hoe dit ontvangen wordt. Ook is het belangrijk dat je als professional verwachtingsmanagement toepast zodat aanwezige communicatieproblemen een goede verstandhouding met jongeren niet in de weg staan. Deze notitie legt uit waar je op moet letten. Er worden praktische tips voor communiceren gegeven en aan het einde is een lijst met onderwerpen te vinden waar jongeren meer informatie over zouden kunnen gebruiken. Voor het schrijven van de notitie zijn vragen van begeleiders en ervaringen met casuïstiek leidend geweest.

15. Wat zou ik moeten weten over Eritrese tolkendiensten?

Deze notitie bespreekt de inzet van tolkendiensten bij Eritrese amv’s. Onder het Veerkracht project is in 2016 en 2017 informatie verzameld onder Eritrese amv’s en hun begeleiders over ervaringen met Eritrese tolken. Hieruit is naar voren gekomen dat er ontevredenheid kan zijn over tolkendiensten, maar dat hier niet altijd iets mee gedaan wordt. Slechte tolkendiensten kunnen consequenties hebben voor belangrijke procedures als de asiel- en de gezinsherenigingsprocedure. In situaties waar er sprake is van een conflict (denk aan huiselijk geweld) of een crises (bijvoorbeeld wanneer kinderen onder toezicht gesteld zijn) kan een slechte tolkendienst de situatie voor alle betrokkenen verergeren. Neem signalen over een slechte tolkendienst dan ook niet te licht op. Deze notitie geeft aan waar je op moet letten als begeleider en wat je kunt doen. Voor het schrijven van de notitie zijn vragen van begeleiders en ervaringen met casuïstiek leidend geweest.