08-12-2022

Handreiking ‘Overgang bij amv’s met verblijfsvergunning die 18 jaar worden’ is vastgesteld

Het Rijk maakt het mogelijk dat alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s) met verblijfsvergunning vanaf 1 januari 2023 kunnen instromen in de Verlengde opvang. Dit betekent dat deze jongeren ook na hun 18de verjaardag langer in hun opvanggezin of de kleinschalige opvang kunnen blijven wonen en begeleid worden.

Doel Verlengde Opvang

Het doel van het aanbieden van Verlengde Opvang, is te zorgen voor een doorgaande lijn van wonen en begeleiding die de zelfredzaamheid en integratie van de jongere verder bevordert. Hierin staat het belang én de eigen regie van de jongere centraal.

Naar verwachting verloopt door de komst van deze regeling de overgang naar meerderjarigheid minder stroef en landen zij zachter in de Nederlandse samenleving. Dit vergoot de kansen van de jongere op het behalen van een (vervolg)diploma, het vinden van een baan of meer inkomenszekerheid. Maar ook bij het vinden van passende en stabiele vervolghuisvesting, financiële redzaamheid en in het voorkomen van schulden. Het kan bijdragen aan het opbouwen van een sociaal, steunend netwerk en het ervaren van een positieve gezondheid.

Wat betekent dit voor gemeenten?

Voor gemeenten kan dit een extra positief effect hebben op zowel korte als langere termijn, omdat minder vaak een beroep op gemeentelijke voorzieningen hoeft te worden gedaan, integratie soepeler verloopt en (ex-)amv beter landt in de gemeente.

De Verlengde Opvang loopt van 18 tot maximaal 21 jaar. Nidos geeft in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid structureel uitvoering aan deze vorm van verlengde opvang.

De Handreiking ‘Overgang bij amv’s met verblijfsvergunning die 18 jaar worden’

Nidos heeft samen met de VNG en het ministerie van Justitie en Veiligheid een handreiking opgesteld en vastgesteld. Tijdens een klankbordbijeenkomst met gemeenten, contractpartners van Nidos, Vluchtelingenwerk Nederland, branchevereniging Aedes en stichting Samah is de werkbaarheid van de handreiking getoetst.

In de handreiking staat beschreven hoe de overgang van amv’s met verblijfsvergunning - die 18 jaar worden - eruit ziet. Ook biedt het informatie over de periode erna: of het nu gaat om verlengde opvang of bij het volledig zelfstandig wonen. Daarnaast biedt deze handreiking een basis voor lokale samenwerkingsafspraken tussen de gemeente, Nidos en de contractpartner(s). Naast de verschillende rollen en verantwoordelijkheden van betrokken partijen, geeft het inzicht in de stappen die nodig zijn om de overgang soepel te laten verlopen.

De handreiking is opgesteld voor jeugdbeschermers, mentoren, medewerkers van het sociaal wijkteam, beleidsmedewerkers, managers en overige betrokken partners.

De nieuwe handreiking gaat per 1 januari 2023 van kracht en vanaf dat moment is de huidige handreiking ‘Overdracht van amv’s die 18 jaar worden’ uit 2017 niet meer van toepassing.