29-01-2021

Algemene mededeling: aanpassing samenstelling directieteam bij Nidos

Nidos heeft in 2020 haar missie en visie geactualiseerd. Hierin zijn nieuwe inzichten en kennis in de begeleiding van minderjarige vluchtelingen verwerkt. Om meer in samenhang te kunnen werken aan de missie en visie, wordt de samenstelling van het directieteam per 1 februari 2021 gewijzigd. Vanaf die datum zal het directieteam bestaan uit een bestuurder, dhr. Tanno Klijn -die deze functie sinds 1 november 2019 bekleedt- en onderstaande drie directieleden. Het team zal bijgestaan worden door twee strategisch adviseurs voor ‘Expertise’ en ‘Wet- en Regelgeving’.

Hieronder stellen we de directieleden en strategisch adviseurs aan u voor:

Dhr. Ohad Topper bekleedt de functie van Directeur Jeugdbescherming

Ohad Topper werk al jaren bij Nidos. Zijn laatste functie bij Nidos was Directeur Uitvoering.

Dhr. Jan Murk wordt Directeur Opvang.

Hiervoor was Jan Murk werkzaam voor Nidos als manager Opvang.

De werving van de Directeur Bedrijfsvoering vindt op dit moment plaats.

De nieuwe Directeur Bedrijfsvoering zal de afdelingen P&O, financiële administratie, voogdijadministratie, ICT, en Facilitaire Zaken gaan aansturen.

De strategisch adviseurs die zullen worden toegevoegd aan het directieoverleg zijn mevr. Catelijne Sillevis, hoofd van de afdeling gedragswetenschappen, voor ‘Expertise’ en mevr. Elsbeth Faber, hoofd van de juridische afdeling, voor ‘Wet- en Regelgeving’.

We wensen het voltallige directieteam en de strategische adviseurs veel succes in hun opdracht.

Over Nidos

Nidos voert als gecertificeerde instelling, op grond van het Burgerlijk Wetboek, voogdij uit voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen en de ondertoezichtstelling voor kinderen door of voor wie een asielaanvraag is ingediend én die in verband daarmee verblijven in een opvangcentrum van het COA. Deze jeugdbeschermingsmaatregelen worden uitgevoerd door professionals die met respect voor de culturele achtergrond van de jongere, vanuit betrokkenheid en met specifieke deskundigheid het belang van de individuele jongere centraal stellen. De professional voert de regie over de ontwikkeling naar zelfredzaamheid van de jongere en grijpt in wanneer die ontwikkeling op enigerlei wijze dreigt te stagneren. Bij een onder toezicht gesteld kind ondersteunt de professional de ouders om de opvoedsituatie te herstellen.