Nidos Intranet

Vacature Directeur-bestuurder Nidos

Stichting Nidos

Vacature Directeur-bestuurder

Over Nidos

Stichting Nidos (Nidos) is een landelijk werkende, gecertificeerde instelling voor jeugdbescherming. Nidos opereert binnen het vreemdelingrechtelijk en jeugdrechtelijk kader en voert als enige, onafhankelijke (gezins-)voogdijinstelling, op grond van de wet, de voogdijtaak uit voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s). De hulpverlening is specifiek gericht op amv’s en jongeren die in Nederland verblijven zonder asielaanvraag en daarnaast op jongeren voor wie terugkeer naar het land van herkomst een reële optie is. In het verlengde van de voogdij verzorgt Nidos de opvang voor een deel van de amv’s. Dit betreft de opvang van jongeren tot en met 14 jaar – met of zonder status – in gezinnen (Opvang en Wonen in Gezinsverband). Nidos is ook verantwoordelijk voor de opvang in kleinschalige woonvoorzieningen van alle jongeren tot 18 jaar met een status. Nidos sluit hiertoe contracten af met partners in de jeugdzorg.

Een andere kerntaak voor Nidos is om in voorkomende gevallen door middel van de maatregel van ondertoezichtstelling (ots) de opvoedingssituatie te verbeteren van minderjarige asielzoekers en asielvergunninghouders die met hun ouders in Nederland zijn. De voogd begeleidt de jongere totdat deze de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt of tot het moment dat een jongere terugkeert naar het land van herkomst.

Nidos wordt gefinancierd door subsidies van het ministerie van Justitie & Veiligheid (J&V). Ook heeft Nidos enkele projectsubsidies waaronder Europese subsidies. De jaaromzet bedraagt ongeveer € 91 miljoen.

Nidos financiert de leerstoel Psychosociale zorg voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen bij de Rijksuniversiteit Groningen. De leerstoel is ondergebracht bij de basiseenheid Orthopedagogiek van de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen.

Nidos heeft een eigen pedagogische visie ontwikkeld die aansluit bij de culturele diversiteit van de jongeren. Haar methodieken voor voogdij en ots zijn in eigen beheer ontwikkeld en vastgelegd in respectievelijk “Jong en Onderweg” (2009) en “Ouderschap en onzekerheid” (2009). In Europa is Nidos toonaangevend voor wat betreft de pedagogische visie en aanpak. De directeur-bestuurder speelt een belangrijke rol in het verstevigen van het beleid rondom amv’s in Europa. Een nieuwe methodiekbeschrijving verschijnt in 2019.

Context

Nidos bevindt zich als voogdij-instelling voor amv’s in een dynamische en complexe omgeving. Aard en omvang van de instroom zijn immers onzeker en wisselen in de tijd (want mede afhankelijk van internationale (politieke) ontwikkelingen) en de problematiek en zorgvraag veranderen daarom ook, afhankelijk van de instromende doelgroep. De politieke besluitvorming geeft steeds nieuwe impulsen. Het onderwerp migranten, (uitgeprocedeerde) vluchtelingen en amv’s staat continu in de politieke en publieke belangstelling. Als onafhankelijke instelling waakt Nidos ervoor onderwerp van politieke discussie te worden en een te geprofileerd beeld op te roepen. Toch is niet te voorkomen dat ook Nidos en de onder haar voogdij staande kinderen met enige regelmaat in de politieke en publieke belangstelling staan.

Binnen de vreemdelingenketen hebben de samenwerkingspartners van Nidos hun eigen, soms aan elkaar tegengestelde doel- en taakstellingen. In deze dynamische en complexe omgeving wil Nidos op een doeltreffende en efficiënte manier invulling geven aan haar wettelijke taakstelling: de betrokken kinderen naar maximale ontwikkeling en zelfstandigheid begeleiden en het maatschappelijk draagvlak behouden. Bij al het handelen van Nidos staat het belang van het kind voorop. Het credo van Nidos is: ‘er is niets mis met deze jongeren maar ze missen iets‘.

Medewerkers en organisatie

De steeds veranderende instroom heeft zijn weerslag op de organieke inrichting van Nidos: Nidos is een typische groei-krimporganisatie waarvan het aantal medewerkers krimpt of stijgt naarmate de instroom van amv’s wisselt. Nidos is een flexibele, beweeglijke organisatie die snel kan inspringen op veranderende omstandigheden. Afhankelijk van het aantal jongeren dat voor hulp in aanmerking komt varieert het aantal medewerkers tussen 200 en 600. Momenteel werken ongeveer 450 fte bij Nidos. Het handelen van medewerkers van Nidos is gericht op het belang van het kind. Zij doen wat op dat moment passend en nodig is voor dat kind. Uitgangspunt zijn de wettelijke kaders maar altijd wordt gezocht naar maatwerk. Medewerkers ervaren een hoge mate van autonomie in hun handelen en houden ervan om steeds opnieuw creatief vanuit ‘de bedoeling’ te handelen. Dit leidt ertoe dat Nidos een beperkte formele structuur kent en dat nog slagen gemaakt kunnen worden waar het gaat om planmatig werken.

Op het hoofdkantoor in Utrecht zijn, verdeeld over twee locaties, directie en ondersteunende diensten gehuisvest, zoals staf, voorlichting en de afdelingen juridische zaken, voogdijzaken, beleid, P&O, facilitaire zaken en automatisering. Tevens de afdelingen gedragswetenschappen en het bureau opvang. De feitelijke begeleiding van de amv’s gebeurt door jeugdbeschermers in het land. Zij werken decentraal vanuit een van de 16 regiokantoren die worden aangestuurd door een regiomanager. Ieder regiokantoor is verantwoordelijk voor de aan haar toegewezen pupillen (gemiddeld 250). Het team OWG (opvang wonen in gezinsverband) staat ook onder leiding van een manager.

De directeur-bestuurder stuurt als eindverantwoordelijke de gehele organisatie aan. Het managementteam bestaat naast de directeur-bestuurder uit twee adjunct-directeuren ‘inhoud’ die de regiomanagers aansturen en twee adjunct directeuren bedrijfsvoering. De ondernemingsraad bestaat uit 11 personen. Eenmaal per zes weken vindt overleg plaats met de directeur-bestuurder. De onderlinge verhoudingen zijn goed. Een raad van toezicht van vijf personen houdt toezicht op Nidos. De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan de raad van toezicht.

Cultuur

Nidos is een informele organisatie met een grote culturele diversiteit. Medewerkers hebben vaak langjarige contracten en doen hun werk met betrokkenheid en bevlogenheid. Het werk kan evenwel ook emotioneel zwaar en soms moeilijk zijn. Omdat Nidos opereert in een politiek en mediagevoelige omgeving kan er druk liggen op bepaalde casuïstiek. Onderling wordt veel gedeeld en de onderlinge saamhorigheid is groot. Er is behoefte aan erkenning en aandacht. Alle medewerkers, van laag tot hoog, werken vanuit een intrinsieke motivatie.

De druk van de dagelijkse casuïstiek leidt soms af van de plannen voor de langere termijn; een deel van het handelen van Nidos is, uit de aard der zaak, immers reactief en urgent. Veel gebeurt zoals het al jaren gebeurt, vaak overigens met een goede reden, maar de innovatieve kracht van Nidos kan worden versterkt.

Functie

De huidige directeur-bestuurder, de heer Tin Verstegen, zal na lang aan Nidos verbonden te zijn geweest dit jaar plaatsmaken voor een opvolger vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Wij zoeken voor Nidos een nieuwe directeur-bestuurder.

De directeur-bestuurder:

 • is eindverantwoordelijk voor de gehele Nidos-organisatie (beleid en de uitvoering daarvan op strategisch niveau, zowel professioneel-inhoudelijk als bedrijfsmatig en financieel-economisch), de strategische koers en de realisatie van de doelstellingen van Nidos;
 • stuurt de organisatie op een moderne wijze aan en is voorzitter van het managementteam;
 • kan goed omgaan met het feit dat Nidos meebeweegt met de instroom van jongeren (groei-krimporganisatie) en richt de organisatie daarop in;
 • rapporteert aan de raad van toezicht en voert periodiek overleg met de voorzitter van de raad van toezicht;
 • onderhoudt uitstekende relaties met het ministerie van J&V, de partners in de vreemdelingenketen, de politiek en alle overige stakeholders;
 • is het boegbeeld van Nidos, zowel intern als extern;
 • bewaakt de onafhankelijke positie van Nidos en zorgt ervoor dat de wettelijke aan Nidos toebedeelde taken bij Nidos blijven belegd;
 • heeft oog voor planmatig en gestructureerd werken met behoud van het goede van ‘de Nidos-manier’ en staat open voor innovatie;
 • maakt zich sterk voor het behoud van de huidige kwaliteit van werken en bouwt deze nog verder uit;
 • is WOR-bestuurder en overlegpartner van de ondernemingsraad.

Opdracht

In het wisselende politieke spectrum is het voortbestaan van Nidos als eigenstandige, onafhankelijke instelling cruciaal. De directeur-bestuurder ziet het als een belangrijke opdracht dat Nidos onafhankelijk blijft en is altijd in staat om vanuit het belang van het kind te handelen. De directeur-bestuurder heeft oog voor nieuwe doelgroepen die door Nidos geholpen kunnen worden (bijvoorbeeld jongeren uit veilige landen met zorgelijk gedrag of jongeren tussen 18-21.

jaar) en ijvert voor wettelijke en financiële kaders voor deze hulp. Gaat daartoe het gesprek aan met ketenpartners en het ministerie van J&V.

Borgt een gemeenschappelijke aanpak over de regio’s heen en voorkomt met zijn/haar verbindende leiderschapsstijl dat er een ‘eilandencultuur’ ontstaat.

Profiel

Bij Nidos past een directeur-bestuurder met een intrinsieke motivatie voor de doelgroep en een hoge mate van interculturele sensitiviteit die het belang van het kind altijd voorop stelt.

De directeur-bestuurder:

 • denkt en acteert op academisch niveau;
 • heeft oprechte affiniteit met de doelgroep (blijkend uit eerdere ervaringen);
 • beschikt over interculturele sensitiviteit en is in staat om in een cultureel diverse omgeving leiding te geven;
 • heeft ervaring als eindverantwoordelijke in een maatschappelijke organisatie met bij voorkeur een vergelijkbare grootte en/of complexiteit als Nidos;
 • heeft een verbindende leiderschapsstijl, geeft ruimte en vertrouwen zonder ‘out of control’ te raken;
 • kent bij voorkeur het migratieveld en de vreemdelingenketen en heeft een voor Nidos relevant netwerk of is in staat dit snel op te bouwen;
 • is inhoudelijk sterk en kan vanuit de inhoud de verbinding met medewerkers maken;
 • is in staat Nidos op een gezagsvolle wijze te vertegenwoordigen in binnen- en buitenland (met name in de netwerken in Europa);
 • kan goed omgaan met onzekerheden, houdt van pionieren en van het steeds opnieuw bedenken van maatwerk. Is creatief en een tikje eigenzinnig; heeft lef en is altijd op zoek naar ‘hoe het wel kan’;
 • is een cultuurdrager van Nidos; is benaderbaar, laagdrempelig en kan relativeren.

Nidos streeft naar diversiteit in haar personele formatie in alle functiegroepen.

Arbeidsvoorwaarden

Nidos conformeert zich aan de Wet Normering Topinkomens.

Procedure

Stichting Nidos laat zich in deze procedure bijstaan door Dorothea van Rijnen van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan nidos@vanderkruijs.com Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Dorothea van Rijnen of Madelon van Rijn op 020-7267272.

U ontvangt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met Vanderkruijs indien u deze bevestiging niet ontvangt.

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure. Voor de eindkandidaat wordt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aangevraagd. Benoeming volgt indien uit de VOG geen belemmeringen blijken.

Planning

Belangstellenden dienen rekening te houden met de volgende data:

 • gesprekken met selectiecommissie, donderdagmiddag 13 juni
 • gesprekken met adviescommissie(s), nader te bepalen in week 25
 • vervolggesprekken met selectiecommissie, maandag 24 juni vanaf 16.00 uur.