Nidos Intranet

Nidos en de begeleiding

De organisatie Nidos

In opdracht van de Nederlandse overheid treedt Nidos op als voogd voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen en zet zich voor hen in. Jeugdbeschermers (voogden) van Nidos voeren de voogdijtaken uit. Het centrale kantoor is gevestigd in Utrecht. De voogden werken vanuit regiokantoren verspreid door heel Nederland. Nidos heeft niet zelf de dagelijkse zorg over de minderjarigen.

Nidos is wettelijk vertegenwoordiger van de jongeren en beschermt als zodanig hun rechten. De voogd begeleidt de jongere totdat deze de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt of tot het moment dat hij of zij terugkeert naar het land van herkomst.

De voogd is verantwoordelijk

Gedurende de plaatsing in een gezin blijft Nidos verantwoordelijk voor de jongere. Dit betekent dat de voogd zorg draagt voor alle overstijgende en toekomstgerichte zaken zoals de asielprocedure, de aanmelding bij een ziektekostenverzekering en de schoolkeuze.

Het gezin heeft de zorg voor de dagelijkse gang van zaken. Uiteraard worden zaken doorgaans in overleg met elkaar gedaan.

De jeugdbeschermer/voogd komt regelmatig langs

Een jongere blijft tot zijn 18e jaar onder voogdij van Nidos staan. Een voogd zal daarom het gezin en de jongere regelmatig bezoeken om te kijken of alles rond de jongere naar wens verloopt. Dan praat hij met het kind alleen en/of samen met andere gezinsleden. Bij knelpunten zal er door de voogd, in overleg met betrokkenen, bekeken worden wat er gedaan kan worden. De voogd zelf is geen hulpverlener. De voogd heeft een signalerende, verwijzende en coördinerende taak en is verantwoordelijk voor de jongere.

De voogd is er niet alleen om toe te zien op de zorg voor het kind, maar heeft ook een ondersteunende taak voor opvangouders

Plan van aanpak

Gezamenlijk met betrokkenen wordt er voor elk kind een plan van aanpak gemaakt. Daarin staan concrete gewenste ontwikkelingsuitkomsten en actiepunten vermeld. Van het opvanggezin wordt verwacht dat zij hierover meedenken en deze helpen te realiseren.

Contact met de OWG-werker

Het werk van een OWG-werker houdt in principe op na de plaatsing van een jongere. Het is de voogd van Nidos die daarna alles regelt en het contact met het gezin onderhoudt. De voogd houdt de OWG-werker middels evaluaties op de hoogte.

De OWG-werker zal u nog wel eens bezoeken om te kijken hoe de plaatsing verloopt en om te vragen of u voldoende was voorbereid op de plaatsing. Ook na afloop van een plaatsing zal er contact met de OWG-werker zijn om te kijken hoe de plaatsing is verlopen en wat de wensen en aandachtspunten voor een eventuele volgende plaatsing zijn.