Nidos Intranet

Voogdij

Alle minderjarigen in Nederland dienen onder gezag te staan. Dit kan zijn ouderlijk gezag of voogdij. Voor kinderen die zonder ouder(s) in Nederland asiel aanvragen voorziet Nidos middels (tijdelijke) voogdij in het gezag. Daarnaast kan de Minister van Veiligheid en Justitie andere categorieën minderjarigen aanwijzen die onder voogdij van Nidos kunnen komen. Onder anderen zijn daartoe aangewezen: de minderjarige van wie de moeder onder voogdij staat van Nidos en voor of door wie een aanvraag om een (reguliere) verblijfsvergunning onder de beperking ‘verblijf bij moeder’ is ingediend en de minderjarige waarvoor een verblijfsvergunning onder de beperking ‘slachtoffer-aangever van mensenhandel’ wordt ingediend.

Nidos wordt door de rechter benoemd tot (tijdelijk) voogd als de ouders van een kind dat asiel aanvraagt zijn overleden of zij in de onmogelijkheid verkeren het gezag uit te oefenen of het bestaan van één of beide ouder is onbekend.

Bij afwezigheid van de ouder vervult de voogd de taak van de ouder en ziet toe op een goede uitoefening van de zorg die de jongere geboden wordt en grijpt in als deze zorg niet toereikend is. Dit ingrijpen kan leiden tot aanwijzingen die moeten leiden tot verbetering. Indien deze verbeteringen niet voldoende worden aangebracht of geen oplossing bieden kan de voogd de jongere overplaatsen naar een andere opvangvorm.