Nidos Intranet

Opvang en wonen in gezinnen

De meerderheid van de ama’s wordt in Europa opgevangen in institutionele vormen van opvang. Opvang in gezinnen vindt slechts incidenteel plaats en kennis erover is versnipperd. Dit terwijl uit het IVRK onder meer volgt dat kinderen bij voorkeur in een familie omgeving dienen op te groeien. Opvang in gezinnen blijkt ook in de praktijk in Nederland een goede oplossing te zijn waarvan grootschaliger gebruik nader onderzoek verdient.

Nidos voert in samenwerking met een Engelse en een Zweedse partner onder het EVF een project uit dat zich richt op het ontwikkelen van kennis over opvang van ama’s in gezinnen.  Het project promoot deze vorm van opvang door de in de EU beschikbare kennis erover te vergroten, relevante stakeholders met elkaar te verbinden,  ‘good and promising practices’ te promoten en land specifieke strategieën ter vergroting van het aantal ama’s dat in een gezin wordt opgevangen te bieden.

Hiertoe zijn er in 2013 bezoeken gebracht aan België en Hongarije. In 2014 zullen 8 andere lidstaten bezocht worden. Voor de overige lidstaten zal de stand van zaken door middel van deskresearch in kaart gebracht worden. Het project zal begin 2015 eindigen met een rapport met aanbevelingen en een conferentie waarbij stakeholders uit de lidstaten aanwezig zullen zijn.