Nidos Intranet

Monitoring terugkeer van minderjarigen

Lidstaten van de Europese Unie hebben ten gevolge van het Internationale Verdrag voor de Rechten voor het Kind (IVRK) wanneer er sprake is van de terugkeer van ama’s de verantwoordelijkheid om bij alle beslissingen aangaande het kind rekening te houden met diens belangen. Er is echter weinig bekend over of het IVRK  in dit kader wordt nageleefd aangezien er nauwelijks wordt gemonitord na terugkeer. Dit maakt het bijna onmogelijk om hieromtrent weloverwogen besluiten te nemen en beleid te maken.

Nidos heeft samen met HIT Foundation, Micado Migratie uit Duitsland en de Rijksuniversiteit Groningen onder het Europese Terugkeerfonds 2011 een monitoring model voor teruggekeerde ama’s ontwikkeld. Dit model is in de praktijk getest in Kosovo en Albanië. Hieruit is gebleken dat onafhankelijke monitoring en evaluatie van terugkeer in lijn met het IVRK noodzakelijk en mogelijk is. Er is een standaard ontwikkeld voor Kosovo die zal dienen als referentiekader voor toekomstige monitoring in Kosovo. Het welbevinden van kinderen na hun terugkeer naar Kosovo en Albanië is nog wel een punt van zorg omdat lokale standaarden, een criterium waar Lidstaten regelmatig een beroep op doen wanneer er gesproken wordt over assessment van de belangen van het kind, moeilijk te definiëren zijn.

Het nieuw ontwikkelde model en de benadering voor het monitoren van terugkeer, kunnen ook in andere nationale contexten worden toegepast. Al deze resultaten zullen op 19 januari 2014 worden gepresenteerd in het Europese Parlement.