Nidos Intranet

Dublin helpdesk voor voogden

Vooruitlopend op de implementatie van Dublin III met ingang van januari 2014 en de vragen die dit vanuit het veld naar verwachting op zal roepen is er door Nidos met partners uit Frankrijk en België onder het Europese Vluchtelingen Fonds (EVF) een project gestart waarmee onder andere een Dublin-helpdesk voor de voogden van ama’s wordt ontwikkeld en waarbij in kaart is of wordt gebracht welke organisaties er in een betrokken lidstaat benaderd kunnen worden wanneer er sprake van een Dublinoverdracht van een amv.

Nidos heeft de afgelopen jaren veel expertise opgebouwd rondom de begeleiding van ama’s in Dublin procedures. Alle jeugdbeschermers van Nidos worden ondersteund in zaken als het concreet maken van de belangen van het kind, het verkrijgen van inzicht in welke factoren van belang zijn in een familieherenigingsproces, en de wijze waarop ze zichzelf kunnen positioneren in Dublin-procedures. Deze expertise zal nu ook voor andere landen beschikbaar zijn. Doelstellingen van het project zijn het formuleren van concrete stappen voor iedere Lidstaat met betrekking tot de hereniging van ama’s met hun familie (care to care) en het bieden van concrete ondersteuning aan voogden en andere vertegenwoordigers in Dublin-cases van ama’s, bijvoorbeeld bij praktische problemen in geval van hereniging met familie.

In oktober en november 2013 zijn er in het kader van dit project bezoeken gebracht aan Finland en Zweden. Voor 2014 staan nog 8 bezoeken op het programma. Het project zal eind 2014 eindigen met een eindrapport en een conferentie.