Nidos Intranet

Cliëntenparticipatie

Het betrekken van de jongeren bij de aan hen geboden hulp bevordert hun zelfstandigheid en maakt de begeleiding effectiever. Zowel door Nidos als door de omgeving waarbinnen jongeren verblijven wordt aandacht geschonken aan betrokkenheid van de jongeren. In de methodiek van de voogdij is opgenomen dat een jongere actief wordt betrokken bij het opstellen van zijn begeleidingsplan.

Omdat Nidos van mening is dat de gebruikelijke methode van cliënteninspraak bij haar pupillen niet aanslaat is de afgelopen jaren gezocht naar een andere aanpak. De verschillende vormen van cliënttevredenheidsmeting waar Nidos de afgelopen jaren mee heeft geëxperimenteerd hebben een plek gekregen in de in 2009 door Nidos ontwikkelde Ama-monitor.

Ama-monitor
De Ama-monitor stelt Nidos in staat om te meten in welke mate de ontwikkelingsdoelen die in de door Nidos ontwikkelde voogdijmethodiek ‘Jong en Onderweg’ worden nagestreefd worden behaald. De Ama-monitor bestaat uit vier verschillende onderdelen die de afgelopen jaren steeds verder ontwikkeld, uitgebreid en verfijnd zijn.

De Rijksuniversiteit Groningen doet voor Nidos onderzoek naar het welbevinden en het ontwikkelingsniveau van ama’s in Nederland. Hierdoor krijgt Nidos een beeld van hoe de ontwikkeling naar zelfstandigheid van de pupillen verloopt en hoe ze zelf over hun eigen functioneren denken. Ook krijgt Nidos hiermee inzicht in de visie van de pupillen op de omgeving waarin zij opgroeien en de steun die Nidos hen als wettelijk vertegenwoordiger biedt bij het zelfstandig en volwassen worden.

Door de Hogeschool Utrecht wordt voor Nidos jaarlijks een onderzoek uitgevoerd naar de betekenis die jongeren geven aan de relatie met hun voogd. Hiertoe worden door studenten gesprekken gevoerd met een aantal jongeren. De gebruikte methode biedt jongeren de mogelijkheid zelf te bepalen wat ze willen zeggen over het functioneren van hun voogd en de verwachtingen die ze van hun voogd hebben.

Om zelf met jongeren in gesprek te komen en te horen waar jongeren in hun begeleiding door Nidos behoefte aan hebben, is Nidos in 2008 begonnen met het organiseren van World Cafés. Het World Café blijkt een goede methode om Nidos en haar doelgroep nader tot elkaar te brengen en hun onderlinge relatie te versterken. Bovendien krijgt Nidos door het World Café zicht op de behoeftes die de doelgroep ten aanzien van de begeleiding door Nidos heeft. In 2013 zijn er rond het thema wonen in een opvanggezin 3 World Cafés georganiseerd.

Om de mening van voogdijpupillen te horen over de geboden begeleiding gedurende de periode dat ze onder voogdij van Nidos stonden, wordt jongeren gevraagd om op het moment dat de voogdij beëindigd wordt een ‘Evaluatieformulier einde voogdij’ in te vullen. Het formulier geeft inzicht in de mening van jongeren over onder andere het functioneren van de voogd, de doelen die de jongere geacht werd te behalen, wonen, netwerk, onderwijs, vrije tijd en toekomst. Daarnaast biedt het formulier ruimte om aan te geven waar men tevreden en niet tevreden over is en hoe het bij ontevredenheid dan volgens de jongere wel had gemoeten. Het aantal formulieren dat Nidos terugontvangt van de jongeren neemt gestaag toe.